Nieuwsbrief Valouwe December 2019

               Nieuwsbrief Valouwe december 2019 

 

Beste leden van onze vereniging VVE, in deze nieuwsbrief een aantal onderwerpen die u misschien interesseren. Te weten:

Revitalisatie

Verhuur

Beheer

Bijdrage van dhr. Wijers

Website

Algemene ledenvergadering

Vacature

December

 

Revitalisatie

Het is al weer enige tijd geleden dat we u op de hoogte hebben gebracht van de voortgang in het kader van de revitalisatie van de Valouwe.

Begin dit jaar hebben we de overhaaste acties van Droomparken, voor wat betreft het weghalen van carports, aanbouwsels en ongevraagd snoeien van beplanting, kunnen temperen.

We zijn in overleg gegaan, om een goed beeld te krijgen van de plannen van Droomparken, met betrekking tot de toekomst van de Valouwe in de komende 10 jaar.

Er hebben enkele bijeenkomsten plaatsgevonden waar gesproken is over die toekomst.

We hebben onze ideeën en belangen van de leden van de VVE, nadrukkelijk naar voren gebracht.  De plannen worden nu omgezet in voorstellen, die door de gemeente Apeldoorn moeten worden goedgekeurd, i.v.m. benodigde omgevingsvergunningen. De gemeente houdt dan rekening met de beleidsbesluiten `Natura 2000` en `Vitale Vakantieparken`.

 

In november heeft de gemeenteraad op grond van die beleidsbesluiten een aantal principes uitgesproken, o.a. vermeld in het stuk “ruimtelijke verkenning ”. Naar verwachting zal dat begin 2020 plaatsvinden. Op onze volgende Algemene ledenvergadering op 27 maart zullen we hier verder op ingaan.

Enkele acties die al gepland en goedgekeurd waren, zijn inmiddels tot uitvoering gekomen. Ik bedoel dan de bouw van de Tiny houses die voor het voormalige pannenkoekhuis zijn geplaatst.

De acties betreffen niet alleen het plaatsen van vakantiehuisjes maar ook het onderhoud en inrichting van de gehele Valouwe. Hierbij dient steeds rekening te worden gehouden met landelijke regels zoals `Natura 2000` en `Vitale Vakantieparken`.

We hopen dat de eerste uitwerking en timing van die plannen op de Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2020 gepresenteerd kunnen worden.

 

Paul Pirovano, voorzitter 

 

========== 

 

Verhuur

Carla Blom is namens het bestuur van de Vereniging Valouwe Eigenaren, afgevaardigde voor het verhuurpanel van Droomparken. Dit is een overlegorgaan van Droomparken met twee eigenaren van ieder park die via DP verhuren. Het doel van Droomparken is om samen met de verhurende eigenaren dieper in te gaan op de verhuur en de omzet. Verhurende eigenaren denken naast de professional van Droomparken mee om een zo goed mogelijk rendement te behalen. Het verhuurpanel heeft nu drie onderwerpen, de omzetkant, de kostenkant en kwaliteit. Voor ieder item worden er werkgroepen samengesteld, uit enkele verhurende eigenaren en een deskundige van Droomparken. De bevindingen van de werkgroepen worden teruggekoppeld naar het verhuurpanel.

Eén van de parken heeft, om goed beslagen ten ijs te komen, een enquête onder de verhuurders uitgezet. Uit de conclusie blijkt dat er veel gebeurt dat niet volgens afspraak is. Als je als park zo duidelijk een prachtig overzicht hebt moet de directie van Droomparken daar wel iets mee doen. Misschien is dit een goed idee voor de Vereniging Valouwe Eigenaren, om de verhuurders via een enquête de mogelijkheid te bieden, gezamenlijk te laten zien waar winst te behalen valt voor zowel de verhuurder als voor Droomparken. Carla wil daarom graag weten wie van u via Droomparken verhuurt.  cmblom@gmail.com

 

Alle parken mogen twee afgevaardigden voor het verhuurpanel aanleveren. Droompark Beekbergen mag drie afgevaardigden sturen. Twee namens het Bospark en één afgevaardigde voor de Valouwe. In de praktijk bevalt dat niet. Als Carla verhinderd is, is er niemand die de Valouwe vertegenwoordigt en verslag kan uitbrengen. Carla zou graag een maatje willen hebben waar ze mee kan sparren en die zo nodig de Valouwe kan vertegenwoordigen. Dit is aangekaart bij de directie Droomparken. Droomparken begrijpt dat onze situatie anders ligt dan bij veel andere parken. Wij mogen de eerstvolgende vergadering van het verhuurpanel, de Valouwe met twee personen vertegenwoordigen! Als u geïnteresseerd bent en mee wilt denken over verhuurzaken meldt u zich dan bij Carla Blom, cmcblom@gmail.com.

 

Droomparken doet bij alle verhurende recreatie-eenheden, een jaarlijkse update controle. Dat kan voor uw huisje wel eens anders uitpakken dan u verwacht. Net zoals bij het onderhoud op het park, zal een eigenaar over het algemeen zeggen: “Het is in mijn huisje schoon, heel en veilig”. Dat kersenhouten meubels en roomkleurige muren gedateerd zijn, is voor de eigenaar niet belangrijk. Het is immers schoon, heel, veilig en netjes. Droomparken verwacht dat de verhurende eigenaar het interieur regelmatig aanpast aan de eisen van de tijd. Ervaren wordt dat communicatie hierover niet zo goed verloopt, met als gevolg dat de verhuur wordt geblokkeerd. We vragen ons af of er meer verhurende eigenaren zijn die eenzelfde ervaring hebben?

Het spreekt vanzelf dat de rekening voor het updaten, voor de eigenaar van de recreatiewoning is. Droomparken ontvangt 20 tot 25% provisie en eist het updaten van de woning. Het lijkt daarom redelijk dat Droomparken tenminste 20% tot 25% bijdraagt in de kosten die verbonden zijn aan het updaten. 

 

==========  

 

Beheer

Een afvaardiging van ons bestuur, heeft regelmatig overleg met Richard Wijers, de beheerder van de Valouwe. Deze gesprekken over verschillende beheerszaken, verlopen wel in een plezierige sfeer. Echter de ervaring leert dat de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden het afgelopen jaar nog al eens niet, traag of foutief verloopt. Bij navraag hierover zijn er wel wat oorzaken die deze situatie deels verklaren.  Afspraak is om het komende jaar sneller en adequater te reageren op verstoringen en meldingen van eigenaren. In het overleg met Richard zullen we daar extra aandacht aan geven. We nodigen u dan ook nadrukkelijk uit om verstoringen en gebreken te blijven melden via de site van Droomparken of aan de lobby.

We hebben de beheerder gevraagd om een bijdrage te schrijven over het beheer van de Valouwe. Onderstaand is deze bijdrage opgenomen.

  

Bijdrage van de beheerder, dhr. R. Wijers:

 

Verhuur en jaarlijkse controle verhuurwoningen:

Het is als volgt geregeld, zoals inmiddels al 6 jaar het geval is. Op voorhand controleren we de woningen op interieur/exterieur, schoon, onbeschadigd, gedateerd ja/nee. Als hier zaken uitkomen welke besproken/overlegd moeten worden, omdat het anders verhuur in de weg staat, we willen tenslotte kwaliteit blijven leveren, dan zal betreffende eigenaar een schrijven van ons ontvangen om vervolgens samen de nodige acties te ondernemen zodat de woning er weer goed bij staat. Het kan zijn dat de situatie dusdanig aandacht behoeft, dat het noodzakelijk is deze per direct uit de verhuur te nemen. We zullen dan direct daaropvolgend contact met betreffende eigenaar zoeken en e.e.a. doornemen.

Milieustraat

Papierbakken en groen worden standaard iedere donderdag geleegd/opgehaald. Overige containers gaan op afroep, nadat geconstateerd wordt dat e.e.a. vol is. Hierin blijven we afhankelijk van een derde partij waardoor het soms kan voorkomen dat iets bij hun niet in de planning past of dat, en dat komt voor, gewoonweg niet in hun planning is meegenomen.

Verlichting:

Voorgaande jaren deden we frequent rondes om straatverlichting te controleren. Bij vervanging werd dit direct gedaan en lagen deze altijd standaard op voorraad. Dit jaar is dat door vele personele wisselingen lastig gebleken. 1 van de redenen waarom de oplossing soms net even iets langer op zich heeft laten wachten dan wenselijk is/was.

Het langer duren tot een oplossing kan soms ook iets dieper liggen. Het kan zijn dat een elektrakabel niet meer voldoet, oude infra, waardoor we dan eerst moeten uitsluiten waar het probleem zit om vervolgens over te gaan tot vervanging van een kabel. Ook armaturen, reparatie of vervanging hiervan, kunnen soms een reden zijn waarom het langer duurt tot de oplossing. Ook zijn lampen in de aantallen en het type, zoals wij deze bestellen, niet altijd voorradig bij een derde bedrijf. soms kunnen er gewoonweg meerdere redenen zijn tot een uiteindelijke oplossing.

Meterkasten en opgeven/uitlezen standen gas/Water/Electra:

De afgelopen jaren is er met enige regelmaat gezocht naar oplossingen om meterstanden, ook door eigenaren gemakkelijk tussentijds te laten inzien. Er is gekeken naar meters in de woningen, digitale en op afstand uit te lezen meters, plexiglazen doorkijkruitjes in de kasten. Zelfs het openzetten van de kasten is geopperd om zo toegang te hebben dit te kunnen doen.

Soms lijkt het in theorie gemakkelijk direct over te gaan tot actie maar blijkt het in de praktijk toch nog wel wat voeten in de aarde te hebben, omwille van (hoge) kosten maar ook veiligheid en NEN normen. De technologie op dit gebied staat daarentegen niet stil. De reden dat er nu gesprekken lopen met een derde bedrijf om samen te kijken hoe deze situatie het beste aan te vliegen, met als doel digitale uitlezing en uitlezen op afstand. Wij zullen jullie, als er iets concreets hierover te melden is, in meenemen. Voor nu doen we dan ook even niets, omdat we van mening zijn hiermee in 1 keer een stap te kunnen maken,  maar ook kostentechnisch en qua veiligheid voldoen.

2x Oplaadpalen voor elektrische auto’s:

Deze zullen uiterlijk 20 december geleverd/geplaatst worden. Locaties:

1. parkeerplaats bij vroegere Brams pannenkoekhuis naast de gastank en

2. algemene parkeerplaats bij het restaurant het Jachthuis, naast de grote vitrinekast. De afgelopen periode zijn we eerst bezig geweest te onderzoeken waar de stroom (3×32) vandaag gehaald moest worden, hiervoor moet zelfs onder het asfalt door " geschoten" worden. Verder is de termijn van leveren vrij lang omdat de vraag toeneemt.

Nieuwe medewerkers:

Tijmen Beerepoot, vanaf 1/10 jl. in dienst als Assistent Parkmanager,

Tinus Griesdoorn (Technische Beheerder) helaas reeds doorgeschoven in de functie als Parkmanager te Hulshorst, Bad Hoophuizen

Sanne Swerink, vanaf 1/11 jl. begonnen als Lobby medewerkster

Astrid van Alst, vanaf 6/12 in dienst als Front Office Manager

Edwin Kranenburg, vanaf 26/11 in dienst als medewerker Groen

Inloopochtend:

Zoals bekend, is er iedere week op de donderdag een inloopochtend voor eigenaren van 09:00-12:00 uur. Dit betekent dat iedere eigenaar bij de Parkmanager kan binnenlopen om zijn/haar vragen te stellen of een situatie te bespreken. Dit is/was altijd bij de Parkmanager op kantoor, gedeelte Bospark bij de Lobby. De wens is geuit fysiek op de Valouwe ook spreekuur te houden dit start vanaf 1 januari 2020 op donderdag om de 14 dagen, in het gebouw waar nu het servicepoint gevestigd is. Ter aanvullende informatie, de online servicedesk, gestart in 2017, is speciaal ingericht voor eigenaren. Via deze weg, selfserviceportaal Topdesk, kunnen alle vragen/situaties voorgelegd worden, zodat vragen gerichter en tijdig worden beantwoord. Een ander voordeel van Topdesk is dat alles wordt vastgelegd en iedereen intern kan zien wat de status/het antwoord is op een situatie. Ook is er de mogelijkheid voor eigenaren iedere dag van 09:00-17:00 uur telefonisch, 088 055 1500, m.u.v. het weekend, contact met deze afdeling te zoeken voor beantwoording en navraag van situaties. Ik wil dan ook bij deze benadrukken, geen mails meer te versturen, deze zullen niet meer in behandeling genomen worden.

Veegmachine:

Deze wordt flexibel en na onze beoordeling ingezet.  We zoeken hier voortdurend de balans tussen netheid en kosten. 

 

========== 

 

Website

U bent natuurlijk bekend met de website: www.vereningingvalouwe.nl Het bestuur is enigszins verbaasd dat er zo weinig gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om uw chalet via de website te verkopen. De verkoop kan een langdurige zaak zijn en een gratis advertentie op onze website kan u daarbij helpen.

Een andere mogelijkheid die de Vereniging u biedt is het plaatsen van een advertentie in de vitrinekast op de parkeerplaats van de Valouwe. Dit heeft al enkele keren succes gehad.

Net zoals op Marktplaats kunt u ook goederen te koop aanbieden op de website van de VVE onder het kopje FORUM. Ook kunt u eens kijken of er bepaalde artikelen aangeboden worden die u goed kunt gebruiken.

Bezoek en gebruik de website  U heeft daarmee inspraak en maakt uw wensen en gedachten rondom bepaalde zaken kenbaar.

 

==========

 

De Algemene Ledenvergadering

Op 27 maart 2020 vindt de volgende algemene ledenvergadering plaats.

We vermelden alvast dat de contributie op € 20,00 gehandhaafd blijft! De agenda en financiële stukken ontvangt u tegelijkertijd met de uitnodiging voor de vergadering.

 

 ==========

 

Vacature

Onlangs heeft een van de bestuursleden aangegeven de inzet voor de VVE te moeten verminderen wegens persoonlijke omstandigheden. Daarom zijn we op zoek naar een actieve persoon die het bestuur komt versterken. In overleg kunnen de activiteiten van het nieuwe bestuurslid worden samengesteld uit taken van bestuurlijke aard. Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter, Paul Pirovano  D04 ; 0610372705 of bij de secretaris, Hans de Grauw Q4;  0614621945

 

==========

 

December

Dan gaan we nu richting december. Sinterklaas en zijn Pieten komen aan met de Veluwse stoomtreinmaatschappij en bezoeken ook Droompark Beekbergen. De kinderen hebben hun schoentjes al gezet bij de lobby en krijgen vast een leuk cadeautje!

De kerstdagen zijn hoogtijdagen voor het park, veel verhuur en er zijn ook veel eigenaren die familie en vrienden uitnodigen om in hun recreatie verblijf kerstfeest en/of Oud en Nieuw te vieren.

Op het park is het met Oud en Nieuw betrekkelijk rustig en voor veel viervoeters is dat een uitkomst. Zo kunnen ook zij genieten van Oud en Nieuw.

Het bestuur wenst u allen prettige kerstdagen en een heel gelukkig 2020!

 

Nel van Weerden

Bestuurslid VVE


 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie