MJOP rekening van Droomparken

Beste leden,

Over de berichtgeving van Droomparken, om de “nota MJOP” te voldoen.  waar een aantal van u mij al over benaderd heeft.

In het convenant dat we destijds gesloten hebben, zijn deze afspraken gemaakt. Zie hier de tekst die we met de goedkeuring van de algemene ledenvergadering behandeld hebben.

MJOP: Meerjarenonderhoudsplan; een tussen de Valouwe en de V.V.E. afgesproken wijze
waarop de kosten van groot onderhoud en noodzakelijke werkzaamheden worden begroot
en door belast. Deze doorbelasting is gestoeld op- en komt in de plaats van artikel 7 tweede gedeelte (‘noodzakelijke werkzaamheden’) van de leveringsovereenkomst welke gesloten is tussen de Valouwe en de individuele kaveleigenaren. Het MJOP omvat een periode van vijf jaar waarvan het eerste jaar een concreet uitvoeringsprogramma bevat.

Wij hebben, als bestuur, vele malen gevraagd om de factuur van het MJOP te versturen. Eigenlijk had DP daar al in 2016 mee moeten beginnen. Het ging om een bedrag van circa € 55,- per jaar. Door hun nalatigheid hopen de achterstallige facturen zich nu op.

Enkele maanden geleden hebben onze voorzitter en vice voorzitter een gesprek gehad met directie Financiën en de beheerder  om samen te bekijken hoe we een soort inhaalslag kunnen maken. We zijn toen uitgekomen op een bedrag van € 76,26.

Als we in het najaar nog een dergelijke factuur krijgen, dan zijn we weer “bij” en mogen we in 2020 een factuur verwachten van ca. € 55,-.   We hopen dat deze nota’s nu duidelijk zijn voor u.

Namens het bestuur,

Hans de Grauw (secretaris VVE)

Onderstaand de brief van Droomparken:

Geachte kaveleigenaar,

In juli 2017 hebben wij u geïnformeerd over de bijdrage van eigenaren voor het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP). Die berichtgeving vindt u hieronder. Door de overgang naar het nieuwe administratie- en reserveringssysteem hebben wij in december 2017 aangegeven dat wij de bijdrage voor 2016 en 2017 in 2018 zullen factureren. Een dezer dagen ontvangt u hiervoor een factuur in uw “Mijn omgeving”. Later dit jaar zullen wij de bijdrage voor 2018 factureren.

Introductie Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP).
Onlosmakelijk verbonden aan de aanpassing van het aardgastarief (verlaging in 2016) is de introductie van een bijdrage voor het MJOP. Volgens de leveringsakte kunnen de kosten van ‘noodzakelijke werkzaamheden’  worden doorbelast aan de kaveleigenaren. Met ‘noodzakelijke werkzaamheden’ worden instandhoudingsinvesteringen bedoeld. Vanuit de uitdrukkelijke wens van veel eigenaren en de vereniging van eigenaren, de VVE,  om ook hier meer inzicht te geven in wat een kaveleigenaar de komende jaren aan lasten kan verwachten en uitschieters in enig jaar wat te dempen, is er een MJOP opgesteld. Dit plan is uitvoerig besproken met de VBBE en zal leiden tot een eerlijke en transparante doorbelasting van deze kosten. Dit door een bouwkundig bureau opgestelde plan behelst een onderhoudsperiode van 30 jaren, maar voor de uitwerking wordt gekeken naar een tijdvak van vijf jaren. Voor u betekent dat een gelijkmatige kostenstructuur waarbij elke vijf jaar een herijking van het onderhoudsbedrag zal plaatsvinden. 

Carlijn Bartelds
Medewerker Servicedesk Eigenaren

Geef een reactie