Verslag ALV 12 april 2019

Verslag Algemene leden vergadering 12 april 2019

Pater Dekkershuis

Lorentzstraat

Eerbeek

Aanwezig bestuursleden VVE

Jacques Derkse, Carla Blom, Nel van Weerden, Paul Pirovano, Hans de Grauw, Jan Wouda, Cees den Haan, Harry Hoekstra

m.k.a. Edith Verbraak

Aanwezig:38 kaveleigenaren

Totaal: 57 aanwezigen

Afmeldingen: 19


1 Opening

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan het fijn te vinden dat er zoveel mensen aanwezig zijn.


2 Mededelingen penningmeester

In 2018 is alle contributie ontvangen.

Droomparken heeft volgens afspraak voor 12 nieuwe eigenaren voor het eerste jaar de contributie betaald.


3 Mededelingen secretaris

Er zijn negentien afmeldingen binnen gekomen. Over het algemeen met spijt dat zij niet aanwezig kunnen zijn. Er wordt meegeleefd.

4 Verslag ALV 20 april 2018

Wijziging punt 6 betreft de spelling van een naam. De correcte spelling: Jan Wijnholds,

Het verslag is vastgesteld.


5 Jaarverslag secretaris

Het jaarverslag 2018 wordt als bijlage toegevoegd aan het verslag van de ALV

6 Financieel verslag

Het financieel verslag is verstuurd naar de leden. Het gaat goed met de financiën. De contributie wordt betaald.

De uitgaven zijn bestemd voor de Algemene ledenvergadering, de bestuursvergaderingen, de bestuursaansprakelijkheid verzekering, Kamer van Koophandel. Het afgelopen jaar zijn er ook kosten voor het speelveld gemaakt. De bank op het speelveld is eigendom van de VVE.

We zijn op een positief saldo uitgekomen.


7 Kascommissie

Jan Wijnholds en Louis de Bruijne hebben de boeken gecontroleerd en geen bijzonderheden vastgesteld. Er wordt decharge verleend aan de penningmeester.

Henk Haitsma en Coby van Keulen zijn bereid de kascontrole van 2019 te doen.


8 Contributie 2020

De contributie voor 2020 wordt vastgesteld op € 20,00

In de begroting 2020 zijn geen wijzigingen t.o.v. 2019.

Er is geen aparte balans gemaakt.

9 Rooster van aftreden

– Jacques Derkse treedt af.  Jacques wordt namens de VVE hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet. Hij ontvangt van de VVE een dinerbon, een fles wijn en een bloemetje voor zijn vrouw. Jacques blijft wel betrokken bij de werkgroep Vitale Valouwe.  Jacques wenst het bestuur en Paul als nieuwe voorzitter alle sterkte toe.

– Carla Blom wordt herkozen. Zij doet verhuurzaken en neemt het penningmeesterschap van Paul over.

– Edith Verbraak wordt herkozen als algemeen bestuurslid

– Harry Hoekstra wordt herkozen en blijft vice voorzitter.

– Paul neemt het voorzitterschap op zich.

Pauze


10 Parkbeheer

Vier keer per jaar hebben Harry en Cees overleg met Richard Wijers.

De VVE is al jaren bezig om te zorgen dat leden zelf hun meterkast kunnen aflezen. Twee maal per jaar wordt de meter opgenomen. Leden krijgen geen eigen sleutel. Er zijn mensen die de energie slecht betalen en dan kan het afgesloten worden.

Een mogelijkheid is deurtjes van plexiglas. Een andere optie, gericht op de toekomst, is digitaliseren. Dit is met de huidige bekabeling niet mogelijk. Een nieuw netwerk kost €700,00 tot €1000,00 per kavel. Er moeten dan ook nog pulsmeters geplaatst worden. De VVE gaat graag met nieuwe ontwikkelingen mee, maar dit kost teveel.

Wat betreft de verlichting vraagt de VVE of u een mailtje wilt sturen naar de VVE als een lantaarn het niet doet of als het bij u te donker is en er volgens u een lantaarnpaal bij moet komen.

Er komen meer elektrisch rijdende auto’s. Bij de Hoge Bergweg is een laadpaal. Het is handig als er ook een laadpaal bij de ingang van de Valouwe komt.


11 Voortgang uitwerking Vitaal Valouwe

Jacques Derkse heeft een notitie geschreven “Visie op de toekomst van de Valouwe” Deze notitie is samengesteld aan de hand van de input van ledenvergaderingen.

In de notitie beschrijft Jacques de historie van de Valouwe en de sterke en zwakke punten van het park.  

De centrale vraagstelling is: Hoe houden wij de Valouwe vitaal.

De notitie is naar de directie Droomparken verstuurd. Naar aanleiding van deze notitie zijn er nu regelmatig gesprekken bestuur VVE met directie Droomparken.

Om het park vitaal te houden onderscheidt Droomparken drie nivo’s.

1.Operationeel nivo (dagelijks nivo)

– goed onderhoud, verlichting, schoonhouden van wegen, huisvuil ophalen

– adequaat reageren op klachten

– het park heeft eigen personeel in dienst

– de parkmanager is zichtbaar aanwezig op het park, hij brengt maandelijks verslag uit aan directie en bestuur VVE. Welke meldingen zijn binnengekomen, wat is gedaan.

– De parkmanager heeft spreekuur op de Valouwe en eenmaal per drie maanden overleg met bestuur VVE

2. Tactisch nivo (het park op peil houden)

– Het park moet schoon, heel en veilig zijn.

– De uitstraling van het park goed houden, dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Droomparken en eigenaren om het schoon en opgeruimd te houden.

– zo weinig mogelijk arbeidsmigranten

– geen permanente bewoning

– bij langdurige verhuur moet de huurder ingeschreven staan in het bevolkingsregister.

3. Strategisch nivo (op lange termijn)

– Op lange termijn streven naar een gevarieerd aanbod van recreatiewoningen dit levert meer verhuur op.

De directie van DP is in gesprek met de gemeente Apeldoorn over uitbreiding van mogelijkheden en wijziging in het bestemmingsplan.


12 Verhuurzaken

15% van de verhuur loopt via Droomparken

De verhuur bij het Bospark ligt hoger.

Droomparken wil met de verhuurprijzen inspringen op schaarste en overvloed.

De tarievenlijst voor de verhuur is bekend bij Carla. Droomparken publiceert deze lijst niet meer.

Carla vertegenwoordigt de VVE bij het landelijk verhuurpanel van Droomparken. Ieder park kan een of twee afgevaardigden sturen die deelnemen aan het overleg. De groep komt twee maal per jaar bij elkaar.

Gespreksonderwerpen:

Wat leeft er op de parken waar moet je aandacht aan besteden.

Hotelservice

Bijkomende kosten

Is de inventaris goed en volledig.

Het collectief bekijkt elk jaar of je chalet voldoet aan de eisen voor verhuur; schoon, heel, netjes.

Buitenlandse werknemers

Verslagen komen niet meer op internet.

Carla kan het verslag naar de website Valouwe sturen.

Droomparken wil niet dat eigenaren verhuren zonder gebruik te maken van de verhuurorganisatie van het park. Het is vreemd dat een eigenaar zijn eigen chalet niet zelf mag verhuren en dat DP datzelfde chalet wel via de verhuurorganisatie van DP verhuurd.

In de koopovereenkomst staat dat je het maximaal 3 weken in gebruik mag geven aan een ander.

In de Algemene Bepalingen staat dat je het chalet niet mag verhuren. Dan mag het ook niet via DP.


13 Rondvraag

– Kunnen er ter wille van de veiligheid meer 10 km borden geplaatst worden?

– Richard is parkmanager/beheerder. Tinus Griesdoorn werkt niet meer op het park. De technisch beheerder is nu Peter van de Wal.

– De ruimte van de speelautomaten is nu een kantoorruimte voor verhuur van fietsen.

– Sinds 9 april is er een sociale buurtapp. De noodapp alleen maar voor “nood” gebruiken.

– De AED is geplaatst. Er is nog geen cursus gegeven. De AED moet bij de landelijke organisatie geregistreerd worden. Dit wordt aan Richard doorgegeven.

– Zonnepanelen zijn afhankelijk van het netwerk. Zonnecollectoren bij het zwembad zijn energie besparend.

– Vraag; Als je via de noodapp meldt dat je inbraak hebt. Hoe krijg je dan hulp? Het lijkt het meest gewenst om 112 te bellen als je de inbrekers op heterdaad betrapt. Anders de inbraak melden bij de politie en bij Richard.


14 Sluiting

Dit bericht heeft één reactie

Geef een antwoord