Verslag bestuursvergadering 28 februari 2020

Verslag bestuursvergadering 28 februari 2020

 

Aanwezig;

Nel van Weerden, Paul Pirovano, Edith Verbraak, Jan Wouda, Cees den Haan, Harry Hoekstra

Hans de Grauw,

 

1       opening voorzitter

 

2       Ingekomen post, mededeling secretaris, penningmeester

Mededelingen penningmeester

Er zijn 27 leden die in januari 2020 het lidmaatschap van de VVE ad € 20,00 nog niet betaald hebben. Van de nieuwe leden hebben eveneens drie leden nog niet betaald.

Coby en Henk hebben zondag de kas gecontroleerd. De financiën zijn in orde. De penningmeester kan decharge verleend worden.

De kascommissie heeft twee opmerkingen;

1 De postbus is een grote uitgave.

Het bestuur besluit de postbus op te heffen. Hans vindt het goed dat in de toekomst de post rechtstreeks naar hem wordt gestuurd. Het postadres moet dan gewijzigd worden op de website.

2 De kilometervergoeding is niet meer reëel. De kilometervergoeding wordt aangepast van €0,15 naar € 0,19 per kilometer.

 

Mededelingen secretaris;

De eigenaar van ……….. heeft aangegeven dat de verlichting bij de uitgang naast “J” niet in orde is.

………… wil koken op elektra. Hij moet hiervoor bij Droomparken zijn.

De heer …… heeft zijn huisje ……. te koop staan. Hij betaalt € 50,00 voor het lidmaatschap van de VVE, het teveel betaalde bedrag mag de VVE houden.

Hans ontvangt ongeveer 30 berichten per maand. Ook over verhuur, verkoop en koop.

 

3       Verslag bestuursvergadering 16 januari

Het verslag is op enkele punten aangepast. Verslag is vastgesteld. Zie in bijlage aangepast verslag 200116.

 

Resumé overleg DP/Valouwe 20 februari j.l. betreffende Vitale Valouwe.

Aanwezig; 5 bestuursleden VVE

Namens DP Andries Bruil, Richard Wijers, Ron Moerenhout.

Namens het architectenbureau;  Christel Hoogeboezem.

Het plan is voorgelegd aan de gemeente. De ambtelijke molens van de gemeente malen langzaam. De gemeente gaat commissies instellen. De commissies moeten door Droomparken betaald worden

 

Parkbeheer ( energiemeters, mjop, verlichting enz.)

Half maart hebben Paul en Harry overleg bij Richard.  Er wordt een afspraak gemaakt voor een schouw om te zien wat er moet gebeuren op de Valouwe. De noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden meegenomen in het MJOP van 2021.

 

Paul en Harry bespreken ook de offertes voor de meterkasten. De offerte van Buitenhuis valt af. Te duur. Paul en Harry gaan onderhandelen over de prijs van slimme gas-, elektra- en watermeters. Welk percentage gaat Droomparken betalen?

Zij geven via de mail aan de bestuursleden door wat de uitkomst van het gesprek zal zijn zodat we kunnen beslissen of we dit voor gaan leggen aan de leden op de ALV. Op de ALV kan het voorstel afgetikt worden.

Droomparken wil eenzelfde factureringssysteem invoeren voor alle parken Dit zijn ongeveer 3000 recreatie eenheden. Het bestuur vindt dit een zaak voor Droomparken.

Harry en Cees zijn met Andries  een budget van € 1000,00 overeengekomen voor kerstversiering. Leden/ eigenaren tuigen het park op en breken het af.

 

4       Verhuurzaken

Droomparken wil inzicht hebben in het percentage leden van de VVE.

Bij beslissingen kan dan verwezen worden naar overleg/afspraak met de vereniging en staan individuele (niet)leden minder sterk bij bezwaren. Vaak kunnen zij gedwongen worden de beslissing te accepteren.

Met de Tiny houses heeft de Valouwe 275 recreatie eenheden. We gaan ervan uit dat hiervan 40 in het bezit van Droomparken zijn. Een aantal eigenaren heeft twee of meer huisjes. Het maximale aantal leden zou 200 kunnen zijn. Wij hebben 155 leden. Ongeveer 75%.

Er wordt opgemerkt dat Droomparken geen openheid van zaken geeft over het aantal woningen die zij in de verhuur hebben.

Paul heeft een brief ontvangen van mevr. ….. Mevrouw bezit twee chalets en verhuurt het zelf al 15 jaar. Zij heeft van Droomparken een schrijven ontvangen waarin het park stelt dat alleen via Droomparken verhuurd mag worden. Zij dreigen gas, elektriciteit en water af te sluiten en een boete van 20% in rekening te zullen gaan brengen als zij constateren dat er toch verhuurd wordt zonder verhuurovereenkomst met Droomparken. Het advies is hierop niet te reageren.                                                                                                                      

Paul en Harry maken een afspraak met Casper en vragen hem op grond waarvan het park dit mag doen. Jacques zegt dat het park het zelfstandig verhuren niet kan verbieden. Het is je eigen huis en je eigen grond.

Carla heeft afgelopen zaterdag  overleg met het verhuurpanel gehad. De opzet is drastisch veranderd. Er zijn drie items: omzet, kosten en kwaliteit. De panelleden zitten in een van de drie commissie met het doel verbeteringen, aanvullingen en ideeën aan te dragen om te bereiken dat de verhuur beter gaat lopen. Panelleden mogen drie jaar zitting hebben in het verhuurpanel. Een nadeel is dat er te weinig continuïteit is.

Cees heeft met eigenaar Q13 gesproken, dat is zijn overbuurman. hij verhuurt via Droomparken en wil in het verhuurpanel. Carla is hier blij mee.

5       Voortgang overleg VEBBB

Het MJOP van het Bospark is nog niet getekend. Paul heeft ons convenant toegestuurd. Paul heeft de voorzitter van het Bospark ,Henk B, inzicht gegeven hoe wij kijken. Het volgende gesprek is met Henk op 20 maart. Wij kunnen ons samen sterk maken voor verbetering van het beheer van onze parken.

 

6       Rooster van aftreden

Hans en Jan stellen zich voor de komende 3 jaar herkiesbaar. Jan is van plan zijn chalet te verkopen. Als het chalet binnen de komende 3 jaar verkocht wordt is Jan automatisch bestuurslid af.

 

7       Taakverdeling bestuursleden.

Momenteel is de taakverdeling tussen de bestuursleden goed. Nel doet de verslagen en de Nieuwsbrief. Edith houdt de ledenadministratie bij. Carla maakt een ontwerp voor een visite kaartje VVE. Jan en Cees houden het parkbeheer in  het oog. Carla is namens het bestuur afgevaardigde voor het verhuurpanel, tevens is zij penningmeester. Paul is voorzitter en Hans secretaris. Momenteel hebben we geen behoefte aan een nieuw bestuurslid. Hans bedankt ……..voor zijn aanbod.

              9  Voorbereiding ALV  ( o.a. agenda, wie doet wat, huishoudelijke zaken)

Paul stuurt logo naar Carla. De contributie blijft € 20,00 De secretaris stuurt met de uitnodiging voor de vergadering het financieel jaaroverzicht en jaarverslag van de secretaris mee. De eerste kop koffie bij binnenkomst en de tweede kop koffie worden aangeboden door de VVE. Na de rondvraag kan  om 21.30 uur  Andries een presentatie geven over de Revitalisatie van de Valouwe. Paul nodigt Andries uit.

10 Rondvraag

– Hoe zit het met de WOZ waarde.

Bij Hans hetzelfde. Bij Edith iets lager, bij Jan drie euro lager, bij Harry verhoogd, bij Nel verhoogd. Paul heeft vorig jaar een verhoging van 83% gehad, Paul heeft gemotiveerd bezwaar ingediend. De WOZ is toen bijgesteld. Eigenaren kunnen individueel bezwaar indienen.

– Edith:

Er is een vliegveld op de Veluwe gepland. Edith wil bezwaar indienen voor overlast en schade.

– Jan en Cees gaan voor 13 maart de verlichting controleren.

Cees en Jan hebben afgesproken om dit op maandag 3 maart te gaan doen.

– Carla ontwerpt nieuwe visitekaartjes voor de VVE, via Vista of 1,2,3 print.

– Hoe zit het met de AED? Kliff gaat hier nu over. Het personeel is opgeleid. Eigenaren zijn ook geïnteresseerd. Aanmelden via hartslag nu. Een schoonzus van Paul heeft aangeboden om bestuursleden op te leiden voor € 40,00 per uur, maximaal 8 cursisten per keer. Om de twee jaar herhaling.

– Wie is verantwoordelijk voor schade die door werknemers van DP is veroorzaakt.

Je eigen verzekering inschakelen. Jouw verzekering neemt contact op met de verzekering van Droomparken. Als je geen verzekering hebt stel je DP aansprakelijk.

– Cees: Er zijn 14 Tiny houses. Een ledenwerving onder de eigenaren zou heel welkom zijn..

De grote klep van het huisvuil staat de hele week open. Zo kunnen er matrassen en fietsen ingegooid worden.

– Jan: Is er ruimte genoeg op de ALV als alle leden komen?

Zo nodig improviseren we.

 

11 Sluiting

 

 

Takenlijst

Hans

        heft postbus op

        bedankt …… voor zijn aanbod

Paul en Harry

        gesprek met Richard, lantaarnpaal bij uitgang Kees Griesdoorn en Tiny houses.

        afspraak voor schouw

        afspraak met Casper, internet per halfjaar factureren, automatisch betalen?

        Dreigbrieven bespreken

– Paul stuurt logo VVE naar Carla.

 

 

Geef een antwoord